صفحه اصلی

هیپنوتیزم ایران

انتشار کتابِ خلسه و درمان

 

در پیش گفتار این کتاب ــ صفحۀ 15 ــ این مطالب به چشم می خورند :

 

ــ در تمام و یا بسیاری از موارد ، مطالب علمی و تکنیکهای القای خلسۀ هیپنوتیزمی و روشهای هیپنوتیزم درمانی موجود در این کتاب ، درحد تضاد کامل با کتابهای قبلی اینجانب است که کم و بیش از عقاید و آثار نابغۀ بزرگ هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی میلتون اریکسون پیروی شده است .

 

در روشهای متداول القای خلسه ، معمولاً یا همیشه مضمون اندازه گیری ظرفیت هیپنوتیزم پذیری سوژه یا بیمار نادیده گرفته شده و همانگونه که در صفحۀ 110 کتاب خلسه و درمان آمده و خوانندگان این منابع مکرراً به تکنیکهای به اصطلاح [ عمیق تر کردن خلسه ] ارجاع می شوند ( اریکسون 1967 ) با این تصور که تمام افراد جامعه هیپنوتیزم پذیر هستند .

براساس تجربیات اشپیگل ها این روشهای عمیق تر کردن ارزش اندکی دارند ، بنابر این نیازی به انجام آنها نیست .

ادامه مطلب...

 

دسترسی سریع به بیشتر کتابهای هیپنوتیزم

 

دسترسی سریع به بیشتر کتابهای هیپنوتیزم اینجانب دکترجمالیان

عده زیادی از کسانیکه از سایت WWW.HYPNOSIRAN.COM دیدن می کنند ، مشتاق هستند تا تعدادی از نزدیک به 100 جلد کتابی را که توسط اینجانب ترجمه شده اند ، را داشته باشند .


لزوماً به عرض می رساند تمام این کتابها توسط ناشران متعدد چاپ و منتشر شده اند وا اینجانب دکترجمالیان هیچ کتابی را خودش چاپ و منتشر نکرده است . از آنجائیکه در هر نوبت چاپ هر کتاب درحدود 20 نسخه به متـرجم داده می شود و گاهی بعضی از نـاشران محتـرم بابت حق الزحمه هم یکی دو کارتن کتاب به اینجانب می دهند ، اکثراً تعدادی از کتابهای ترجمه شده در انبار مطب موجودند ، ولی حتی در آرشیو خودم هم تمام کتابها وجود ندارند . 

ادامه مطلب...

 

یادی از چند پدیدۀ فراروان شناسی

 

نگارش ِ : دکتر رضا جمالیان

یادی از چند پدیدۀ فراروان شناسی

دراینجا بصورت اشاره به چند مضمون فراروان شناسی اشاره می شود که دربارۀ

هرکدام از آنها ، کتابهای متعددی نگاشته شده است

احساس خروج [ روح ] از بدن

OUT OF BODY EXPERIENCE

در عده ای از افراد ، در شرایط بیداری یا حالاتی از رخوت ممکن است به آنان این احساس دست بدهد که گویی روح آنان از بدنشان خارج شده و جدا از بدن ، در بالای تنۀ در وضعیت مواج در فضا قرار گرفته است . در ایـن شرایط ، ایـن روح یـا آگـاهی گسسته از بدن می تواند یا به کالبدی که از آن گسسته و خارج شده بنگرد و یا به نقاط دور یا نزدیکی رفته و اخبار یا گزارشهایی را ازآنجا بیان می کند . این پدیدۀ شگرف و اعجاب برانگیز در شرایط مختلفی که ممکن است خود به خود و یا به علت عوامل و شرایطی پیدا شود . هر چند این وضعیت با شیوع نسبی گاهی در برخی از افراد جامعه پیدا می شود ، ولی توجیه و تفسیر دقیقی از آن پیدا نشده است .

اگر برای کسب آگاهی های بیشتر به اینترنت مراجعه کنید ، میلیونها مقاله ، گزارش ، خبر ، کتاب ، شرح حال و ... دربارۀ آن پیدا می کنید در اینجا به ذکر نکاتی از آنها بسنده می کنیم

ادامه مطلب...